top of page
ค้นหา

กายภาพบำบัดกับผลต่อสารสื่อประสาทในผู้ป่วยซึมเศร้า

อัปเดตเมื่อ 11 ธ.ค. 2565

อย่างที่เราทราบกันจากตอนที่แล้วว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(Depression)ส่วนใหญ่จะมีอาการปวดทางร่างกาย(Somatic pain) ร่วมด้วยในเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งบางครั้งทั้งแพทย์ นักจิตวิทยา และผู้ป่วยเองก็อาจจะไม่ได้นึกถึงและให้ความสำคัญกับอาการปวดทางร่างกาย ว่ากลไกทางสรีรวิทยาของอาการซึมเศร้าและอาการปวดนั้นเกิดผ่านกลไกที่ใช้วงจรของระบบประสาทร่วมกัน หากผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับการรักษาทางด้านจิตเวชเพียงด้านเดียว อาจส่งผลให้การรักษายาวนานและซับซ้อนกว่าปกติ


ปัจจุบันจึงมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ว่าจะรักษาอาการเจ็บปวดทางกายร่วมกับอาการทางอารมณ์ควบคู่ไปด้วยกันได้จากวิธีใดบ้าง โดยยึดจากหลักการที่ถูกค้นพบไม่นานว่า การเจ็บปวดทั้งสองลักษณะ มีวงจรระบบประสาท(Neurological circuit)ร่วมกันในชื่อ Depression-pain dyad อันประกอบไปด้วยเส้นทางที่ซับซ้อน เช่น Hypothalamic-pituitary-adrenal axis, Insular cortex ซึ่งควบคุมด้วยฮอร์โมนและสารสื่อประสาท นอกจากนี้ยังค้นพบว่า ทั้งการเจ็บปวดทางกายร่วมกับทางจิตใจ ยังใช้สารสื่อประสาทกลุ่ม Serotonin และ Norepinephrine ร่วมกันอีกด้วย


ซึ่งการปรับระดับสารสื่อประสาทที่ควบคุมอาการปวดทางร่างกายและอารมณ์ด้วยการรักษาทางยาอาจจะไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังร่วมด้วยมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันจึงมีการออกแบบการรักษาควบคู่กับการให้ยาต้านซึมเศร้า ซึ่งล่าสุดมีการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยเป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง 1. กลุ่มที่รักษาโดยใช้ยาต้านซึมเศร้าและการออกกำลังกาย และ 2. กลุ่มที่รักษาด้วยกายภาพบำบัดและการออกกำลังกาย โดยแบ่งการวัดผลออกเป็น 3 ด้าน คือ ผลด้านอาการปวดทางร่างกาย(Pain), ผลด้านอารมณ์ซึมเศร้า(Depression) และผลทางด้านการทำงาน(Disability) พบว่ากลุ่มที่ได้รับยาต้านซึมเศร้าควบคู่กับการออกกำลังกาย และกลุ่มที่รักษาด้วยกายภาพบำบัดและการออกกำลังกาย สามารถลดอาการปวด อาการซึมเศร้า และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ทั้งคู่สอดคล้องกับการศึกษาอื่นๆที่บ่งชี้ให้ลดอาการปวดทางร่างกายร่วมกับการรักษาโรคซึมเศร้า ด้วยการรักษาทางยาร่วมกับการกายภาพบำบัดและการออกกำลังกาย ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาอาการปวดเรื้อรังแล้ว ยังทำให้วงจรระบบประสาทและสารสื่อประสาท เช่น Serotonin และ Norepinephrine กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลาบาลอง สหคลินิกเวชกรรมและกายภาพบำบัด

- เบิกประกันกลุ่ม และ opd ได้ (สอบถามการรักษาภายใต้เงื่อนไขการเบิกก่อนเข้ารับบริการ)

- สามารถติดต่อจองบริการรักษาได้ทั้งช่องทาง Facebook messenger https://m.me/labalance.co , line OA : @labalance หรือโทร 062-959-9296 ในวันและเวลาทำการ

Our services

- We offer pre-paid terms with treatment documentation for insurance claims to patients with Group Health Insurance and Outpatient Department (OPD).

- You can make a reservation through Facebook Messenger https://m.me/labalance.co , line OA : @labalance or by calling 062-959-9296 during business hours.

- We speak Thai, English, Myanmar, Chinese(booking with special request only) and Arabic (booking with special request only)

bottom of page