top of page
Image by Bas Peperzak

Physiotherapy service

   การรักษาโดยนักกายภาพบำบัดที่ได้รับใบรับรองอย่างถูกต้อง มีประสบการณ์รักษาทั้งด้าน Manual และรักษาโดยเครื่องมืออย่างครอบคลุม สามารถเบิกประกันสุขภาพได้ภายใต้การตรวจวินิจฉัยของแพทย์ประจำลาบาลองสหคลินิก

Image by Henry & Co.
PT service copy 2.jpg
bottom of page