top of page

Medical service

     การรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งลาบาลองสหคลินิกมุ่งเน้นรักษาอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อ  เส้นเอ็น  ไมเกรน และภูมิแพ้  รวมทั้งฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเรื้อรัง
วินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานสากล

MD service copy.jpg
bottom of page